کاله جوش (کارونی)
آش ترخینه

آش ترخینه

حلیم گندم

حلیم گندم

آش گندم اصفهان
دانه کولانه

دانه کولانه

حلیم عدس خراسانی

حلیم عدس خراسانی

آش جو

آش جو

/
شَلمین

دوینه( ترخینه)

حذف شرط: آش کارده چهارمحال و بختیاری آش کارده چهارمحال و بختیاری
آبغورا آشی (بامادور آشی)
آش بلغور

آش بلغور

/
آش هالاو

آش هالاو

آش شلغم

آش شلغم

/
ترش آبک

ترش آبک

/
آش جوش

آش جوش

/
آش اُماج

آش اُماج

آش اوماج

آش اوماج

/
کاچی

کاچی

آش زرشک

آش زرشک

برویشین ترش(بلغور ترش)
آش چغندر

آش چغندر

آش قره قروت

آش آلو

آش جو با کشک

آش جو با کشک

/
آش لخشک

آش لخشک

/
آش دوغ اردبیل
آش بلغور شیر

آش بلغور شیر

آش سماق

آش سماق

آش مصطفی

آش مصطفی

آش بی بی

آش بی بی

/
بوغدا آشی

بوغدا آشی

آش شله قلمکار

آش شله قلمکار

آش پرپوله

آش پرپوله

تماتو ( تماتاو )
آش سورولی

آش سورولی

/
آش گندم یزد

آش گندم یزد

/
آش آلو ترش

آش آلو ترش

/
شله مشهدی

شله مشهدی

آش بلغور

آش بلغور

آش ماشاب

آش ماشاب

آش انار

آش گندم

آش گندم

آش عدس

آش عدس

آش ماشاب

حلیم شیر

آش شیله عدس

آش شیله عدس

آش ترش

آش ترش

آش کشک

آش کشک

/
آش دوغ ارومیه
دنگو

دنگو

/
آش عباسعلی

آش عباسعلی

حلیم ماهی

حلیم ماهی

آش بادمجان

آش بادمجان

آش ترخینه

آش ترخینه

/
اش رشته

آش رشته

آش گندم

آش گندم

/
آش بلغور

آش بلغور

/
قلیه

قلیه

اریح شورباسی(شوربای زردآلو)
آش گشنیز

آش گشنیز

اش دندان

آش دندان

آش ترش

آش ترش

/
آش ترخینه شیر

آش ترخینه شیر

آش کارده

آش کارده

/
اش سبزی

آش سبزی

آش چهل گیاه

آش چهل گیاه

آش گندم شیر

آش گندم شیر

آش کشک

آش کشک

آش گوجه

آش گوجه

/
حلیم طالقانی

حلیم طالقان

شله ماشکی

شله ماشکی

آش قره قروت

آش قره قروت

شَلمین

شَلمین

ترخینه یا کشکنه دشتی
آش گندم سمنان
آش ماش

آش ماش

آش ماسوآ

آش ماسوآ

آش کدو حلوایی

آش کدو حلوایی

اش ترشی

آش ترشی